info@kepler.horse | 0492 – 38 96 86

 • Inspiratie
 • In de spotlight
  • Kwaliteit

 • Over ons
 • Proces
 • Contact
Zoek

Algemene voorwaarden Kepler

Kepler is een handelsmerk van Dutch barn B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70910774 en is gevestigd aan de Heezerweg 10, 5731 PT te Mierlo. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op zowel de handelsnaam Kepler dan wel Dutch Barn B.V. en zijn gedeponeerd bij KvK onder Dutch Barn B.V.

 

Artikel 1 – Begrippen
 •  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan koper tot het leveren van producten en/of tot het verrichten van diensten door Kepler. 
 • Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Diensten: het geven van advies en pasconsult.
 • Kepler: de aanbieder van producten en/of de dienstverlener die diensten aanbiedt.
 • Koper: het bedrijf dat of de consument die zadelbedrijf Kepler heeft aangesteld, projecten aan zadelbedrijf Kepler heeft verleend voor diensten die door zadelbedrijf Kepler worden uitgevoerd, of waaraan zadelbedrijf Kepler een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan.
 • Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van producten die door koper gekocht zijn van zadelbedrijf Kepler en andere verplichtingen tussen koper en zadelbedrijf Kepler, alsmede voorstellen van zadelbedrijf Kepler voor diensten die door zadelbedrijf Kepler aan koper worden verstrekt en die door koper worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door zadelbedrijf Kepler waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 • Producten: de producten die door zadelbedrijf Kepler worden aangeboden zijn (tweedehands) zadels en/of nieuwe (op maat gemaakte) zadels en overige accessoires.
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van zadelbedrijf Kepler, elke overeenkomst tussen zadelbedrijf Kepler en koper en op elke dienst en/of product die door zadelbedrijf Kepler wordt aangeboden.
 • Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal zadelbedrijf Kepler aan koper aangeven op welke wijze koper de algemene voorwaarden kan inzien.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met zadelbedrijf Kepler is overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van koper.
 • De algemene voorwaarden van koper zijn uitgesloten.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking tot consumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.
 • Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 • In het geval zadelbedrijf Kepler niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 
Artikel 3 – Het aanbod
 • Alle door zadelbedrijf Kepler gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het door zadelbedrijf Kepler gedane aanbod is vrijblijvend. Zadelbedrijf Kepler is slechts aan het aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft zadelbedrijf Kepler het recht een overeenkomst met een potentiële koper om een voor zadelbedrijf Kepler gegronde reden te weigeren.
 • De offerte bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en/of dienst met bijhorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat koper in staat is om een goede beoordeling van de offerte te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in de offerte kunnen zadelbedrijf Kepler niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in de offerte zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Zadelbedrijf Kepler kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding en/of kleurstalen exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 • Levertijden en termijnen vermeld In het aanbod van zadelbedrijf Kepler zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht zadelbedrijf Kepler niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 • Koper is ervan bewust dat bepaalde producten tweedehands kunnen zijn en accepteer deze met alle zichtbare gebreken, zoals bijvoorbeeld krassen.
 • Koper is zich ervan bewust dat indien zij een pas consult afneemt, en geen zadel koopt, de kosten voor het pasconsult betaalt dienen te worden, nu koper gebruik heeft gemaakt van het advies. Indien koper een zadel aanschaft, worden de kosten van het pasconsult verrekend met de kosten van het zadel.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper een aanbod van zadelbedrijf Kepler heeft aanvaard door het betreffende product te betalen, alsmede door het boeken van een pasconsult.
 • Een aanbod kan door zadelbedrijf Kepler gedaan worden via de website, of (mondeling) tijdens een pasconsult.
 • Indien koper het aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met zadelbedrijf Kepler zal zadelbedrijf Kepler de overeenkomst met koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is zadelbedrijf Kepler daaraan niet gebonden.
 • Zadelbedrijf Kepler is niet gehouden aan een aanbod indien koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan koper geen rechten ontlenen.
 • Het herroepingsrecht is uitgesloten voor koper zijnde een bedrijf. Koper zijnde een consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het product, alsmede de kosten van gebruiksschade zoals van toepassing is op een zadel, (10% aanschafwaarde) zijn voor rekening van koper.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien koper na een pasconsult een zadel heeft aangeschaft. Tevens is het herroepingsrecht uitgesloten indien er sprake is van maatwerk. In dat geval kan een product dat speciaal voor koper is gemaakt niet kosteloos geretourneerd worden.
 
Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst inzake koop
 • Zadelbedrijf Kepler zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft zadelbedrijf Kepler het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 • Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan zadelbedrijf Kepler aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan zadelbedrijf Kepler worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan zadelbedrijf Kepler zijn verstrekt, heeft zadelbedrijf Kepler het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • Bij de uitvoering van de overeenkomst is zadelbedrijf Kepler niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meer werk opleveren voor zadelbedrijf Kepler, is koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 • Zadelbedrijf Kepler kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 • Zadelbedrijf Kepler is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat zadelbedrijf Kepler is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor zadelbedrijf Kepler bekend was.
 • Koper vrijwaart zadelbedrijf Kepler voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.
 
Artikel 6 – Levering
 • Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door zadelbedrijf Kepler of er door andere omstandigheden buiten de macht van zadelbedrijf Kepler enige vertraging ontstaat, heeft zadelbedrijf Kepler recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient zadelbedrijf Kepler schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 • Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 • Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is zadelbedrijf Kepler gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 • Indien de producten worden bezorgd door zadelbedrijf Kepler of een externe vervoerder is zadelbedrijf Kepler, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien zadelbedrijf Kepler gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan zadelbedrijf Kepler ter beschikking heeft gesteld.
 • Indien zadelbedrijf Kepler een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 • Kepler is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Zadelbedrijf Kepler is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijke te factureren.
 • Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zadelbedrijf Kepler behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 • Indien producten door koper worden opgehaald, spreken partijen gezamenlijk een dag en tijdstip af. Koper is alsdan zelf verantwoordelijk voor het transport.

 

Artikel 7 – Verpakking en Transport
 • Zadelbedrijf Kepler verbindt zich jegens koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 • Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 
Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties
 • Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
 • Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het product gebruikt dient te worden bij persoonlijk gebruik. Zadelbedrijf Kepler erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door koper.
 • Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan zadelbedrijf Kepler te worden gemeld op info@kepler.horse. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door koper zelf, is koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 • Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van zadelbedrijf Kepler op de wijze zoals door zadelbedrijf Kepler aangegeven.
 • Indien de consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan zadelbedrijf Kepler, conform de retour instructies van zadelbedrijf Kepler. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van koper, alsmede de kosten/schade die ontstaan is door het (eerste) gebruik begroot op 10% (in verband met zweet, en gebruiksschade).
 • Zadelbedrijf Kepler is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 • Terugbetalingen aan koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 • Indien koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 • Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan zadelbedrijf Kepler te wijten is, zal zadelbedrijf Kepler na een verzoek daartoe van koper, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op zadelbedrijf Kepler.
 
Artikel 9 – Uitvoering van de dienstverlening
 • Zadelbedrijf Kepler zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de groots mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Zadelbedrijf Kepler staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 • De overeenkomst op basis waarvan zadelbedrijf Kepler de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van koper. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst.
 • De door koper verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door zadelbedrijf Kepler aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Zadelbedrijf Kepler heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 • Bij de uitvoering van de diensten is zadelbedrijf Kepler niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor zadelbedrijf Kepler, is koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 • Zadelbedrijf Kepler is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 • Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt zadelbedrijf Kepler koper tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 • De uitvoering van de diensten is gebaseerd op de door koper verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is zadelbedrijf Kepler aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld koper niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleend, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door zadelbedrijf Kepler of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van koper komen, sprake is van vertraging heeft zadelbedrijf Kepler recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van koper.
 
Artikel 10 – Adviezen en pasconsult
 • Zadelbedrijf Kepler kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal zadelbedrijf Kepler de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Koper beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 • De door zadelbedrijf Kepler verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch, noch bindend advies. Indien koper dit advies opvat als bindend advies dient koper dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
 • Koper is op eerste verzoek van zadelbedrijf Kepler verplicht om de vragenlijst volledig en naar waarheid in te vullen, alvorens een pasconsult uitgevoerd kan worden. Indien zadelbedrijf Kepler wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat koper niet of niet tijdig de informatie heeft verstrekt, of een beoordeling op een door zadelbedrijf Kepler gedaan voorstel uitblijft, is koper te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 • De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van zadelbedrijf Kepler kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdig aanleveren van benodigde informatie en gegevens van koper. Koper staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 • Een pasconsult bestaat uit het controleren van de rug van het paard en het nakijken van het huidige zadel. Zadelbedrijf Kepler zal het paard van koper opmeten, uittekenen en fotograferen. Zadelbedrijf Kepler zal vervolgens verschillende zadels passen waarna koper deze zadels kan uitproberen door met het paard en zadel te rijden. Bij het rijden dient het paard van koper in alle gangen gereden te kunnen worden.
 • Alvorens zadelbedrijf Kepler aanvangt met het pasconsult, dient koper er zorg voor te dragen dat het paard eerst zadelmak is en/of wordt gemaakt.
 • Indien het paard van koper ziek is, een huidziekte heeft of kreupel is, zal de afspraak worden verplaatst. Indien tijdens het pasconsult wordt vastgesteld dat het paard geen zadel kan passen, worden hiervoor de standaard annuleringskosten in rekening gebracht, begroot op 75% van het pasconsult.
 • Koper is gerechtigd om de afspraak tot 48 uur voor aanvang van de dienstverlening kosteloos te annuleren. Indien de afspraak niet meer voor de tijd kan worden voortgezet, is zadelbedrijf Kepler gerechtigd 75% van de consultkosten in rekening te brengen.
 
Artikel 11 – Prijzen
 • Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat de veranderingen zijn in btw-tarieven.
 • De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 • Indien sprake is van producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop zadelbedrijf Kepler geen invloed heeft, kan zadelbedrijf Kepler deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 
Artikel 12 – Betaling en incassobeleid
 • Betaling kan vooraf en/of achteraf geschieden, inclusief btw tenzij anders overeengekomen.
 • Ingeval van de aanschaf van een zadel met pasconsult, zijn de (vaste) kosten van het pasconsult inbegrepen (verrekening). Indien er geen zadel wordt aangeschaft, blijven de kosten van het pasconsult verschuldigd.
 • Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van zadelbedrijf Kepler. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van zadelbedrijf Kepler een andere betalingstermijn overeenkomen.
 • Indien een periodieke betalingsverplichting van koper is overeengekomen, is zadelbedrijf Kepler gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van zadelbedrijf Kepler op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 • Zadelbedrijf Kepler heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Zadelbedrijf Kepler kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde van de toerekening aanwijst. Zadelbedrijf Kepler kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 • Wanneer koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is koper zijnde een bedrijf in verzuim. Koper zijnde een consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien consument binnen die termijn niet aan zijn verplichting voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 • Vanaf de datum dat koper in verzuim is, zal zadelbedrijf Kepler zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuim dag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 • Indien zadelbedrijf Kepler meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van koper.
 
Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
 • Voor zover koper geen vooruitbetaling van de volledige orde zou hebben verricht, blijven allen door zadelbedrijf Kepler geleverde zaken, eigendom van zadelbedrijf Kepler totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met zadelbedrijf Kepler gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht zadelbedrijf Kepler zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • Voor het geval dat zadelbedrijf Kepler haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan zadelbedrijf Kepler of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van zadelbedrijf Kepler zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 • Zadelbedrijf Kepler heeft het recht om de door koper aangekochte producten, onder zich te houden indien koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van zadelbedrijf Kepler. Nadat koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal zadelbedrijf Kepler zich inspannen om de aangekochte producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan koper.
 • Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van koper en zal op eerste verzoek aan zadelbedrijf Kepler worden vergoed door koper.
 
Artikel 14 – Garantie
 • Zadelbedrijf Kepler staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.
 • Koper zijnde een bedrijf dient direct na de aanschaf van het product, het product te onderzoeken of deze beantwoordt aan de overeenkomst. Zadelbedrijf Kepler geeft uitdrukkelijk geen garantie op de tweedehands producten. Zadelbedrijf Kepler verklaart dat het product naar behoren is getest op het moment dat het product het magazijn verlaat. Koper kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig product waarvan in het aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.
 • Indien koper een consument betreft, heeft deze recht op vervanging van het product indien wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van 6 maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van het product of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Voorgenoemde doet geen afbreuk aan het feit dat zadelbedrijf Kepler niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de producten voor elk individuele toepassing door de koper. Koper dient de voorschriften en instructies van zadelbedrijf Kepler op te volgen. De geboden garantie doet geen afbreuk aan het feit dat zadelbedrijf Kepler nooit verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper. Koper dient de voorschriften en instructies van zadelbedrijf Kepler op te volgen.
 • De hierboven genoemde garantie strekt slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende een periode welke overeenkomt met fabrieksgarantie. Zadelbedrijf Kepler is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper.
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal zadelbedrijf Kepler de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van zadelbedrijf Kepler, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan zadelbedrijf Kepler te retourneren en de eigendom aan zadelbedrijf Kepler te verschaffen.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van zadelbedrijf Kepler, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
 
Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 • Zadelbedrijf Kepler gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van koper en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal zadelbedrijf Kepler de betrokkene hierover informeren.
 • Koper is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van zadelbedrijf Kepler verwerkt worden. Koper staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart koper zadelbedrijf Kepler tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien zadelbedrijf Kepler op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding
 • Zadelbedrijf Kepler heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien koper nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor zadelbedrijf Kepler gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 • Zadelbedrijf Kepler is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra koper in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan koper schriftelijk worden bevestigd.
 • Zadelbedrijf Kepler is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 • Voorts is zadelbedrijf Kepler bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Zadelbedrijf Kepler is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van zadelbedrijf Kepler op koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer zadelbedrijf Kepler de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van koper voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is koper verplicht om zadelbedrijf Kepler te vergoeden voor elk financieel verlies dat zadelbedrijf Kepler lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van koper.
 • Zadelbedrijf Kepler behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 17 – Overmacht
 • Zadelbedrijf Kepler is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen van haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van zadelbedrijf Kepler, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door koper aan zadelbedrijf Kepler zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van zadelbedrijf Kepler, (xi) brand en (xii) overige situaties die naar het oordeel van zadelbedrijf Kepler buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • Zadelbedrijf Kepler heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zadelbedrijf Kepler haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover zadelbedrijf Kepler ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zadelbedrijf Kepler gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als het ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 18 – Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van producten
 • Indien het uitvoeren van de overeenkomst door zadelbedrijf Kepler leidt tot aansprakelijkheid van zadelbedrijf Kepler jegens koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door zadelbedrijf Kepler in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 • Zadelbedrijf Kepler is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde producten is uitgesloten. Voor consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid twee BW.
 • Zadelbedrijf Kepler is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het product. Zadelbedrijf Kepler levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing, etc.).
 • Zadelbedrijf Kepler is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 • Zadelbedrijf Kepler is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 • Zadelbedrijf Kepler staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens zadelbedrijf Kepler verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • Alle aanspraken van koper wegens tekortschieten aan de zijde van zadelbedrijf Kepler vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij zadelbedrijf Kepler. Binnen een jaar nadat koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van koper vervallen in ieder geval één jaar na het eindigen van de overeenkomst.
 
Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van diensten
 • Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van zadelbedrijf Kepler alleen geacht te bestaan indien zadelbedrijf Kepler dit resultaat bij het aanvaarden van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 • Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van zadelbedrijf Kepler, is zadelbedrijf Kepler uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien koper zadelbedrijf Kepler binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en zadelbedrijf Kepler deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat zadelbedrijf Kepler in staat is om adequaat te reageren.
 • Indien het verrichten van diensten door zadelbedrijf Kepler leidt tot aansprakelijkheid van zadelbedrijf Kepler, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door koper geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens zadelbedrijf Kepler. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 • Zadelbedrijf Kepler sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Zadelbedrijf Kepler is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en gevolgschade aan paard op welke manier dan ook.
 • Koper vrijwaart zadelbedrijf Kepler voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door koper aan een derde is geleverd en mede bestond uit door zadelbedrijf Kepler geleverde diensten, tenzij koper kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van zadelbedrijf Kepler.
 • Enige door zadelbedrijf Kepler opgeleverde adviezen, op basis van door koper onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van zadelbedrijf Kepler.
 • De inhoud van het opgeleverde advies van zadelbedrijf Kepler is niet bindend en slechts adviserend van aard. Koper beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van zadelbedrijf Kepler opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van koper. Koper is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van zadelbedrijf Kepler. Zadelbedrijf Kepler is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 • Indien door of namens koper een derde wordt ingeschakeld, is zadelbedrijf Kepler nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door koper ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door koper ingeschakelde derden in zadelbedrijf Kepler haar eigen advies.
 • Zadelbedrijf Kepler staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens zadelbedrijf Kepler verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • Indien na oplevering van het onderhoud en/of reparatie gebreken vertoont waarvoor zadelbedrijf Kepler aansprakelijk is (gebleken), dient zadelbedrijf Kepler in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van koper bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 • Alle aanspraken van koper wegens tekortschieten aan de zijde van zadelbedrijf Kepler vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij zadelbedrijf Kepler binnen een jaar nadat koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van zadelbedrijf Kepler.
 
Artikel 20 – Risico overgang
 • Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop de zaken het magazijn van zadelbedrijf Kepler verlaten.
 
Artikel 21 – Geheimhouding
 • Zadelbedrijf Kepler en koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij koper aan zadelbedrijf Kepler bekendgemaakt is en/of op andere wijze door zadelbedrijf Kepler is verkregen.
 • In het bijzonder ziet de geheimhouding op door zadelbedrijf Kepler opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van koper. Het is koper uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht zadelbedrijf Kepler steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door koper verstrekt.
 • Indien zadelbedrijf Kepler op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derden (mede) te verstrekken en zadelbedrijf Kepler zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is zadelbedrijf Kepler niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft koper geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
 • Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van producties die door zadelbedrijf Kepler aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van zadelbedrijf Kepler vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Koper zal zadelbedrijf Kepler vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van zadelbedrijf Kepler is verspreid.
 • De geheimhoudingsverplichting leggen zadelbedrijf Kepler en koper ook de door hen in te schakelen derden op.
 
Artikel 22 – Intellectuele eigendomsrechten
 • Alle IE-rechten en auteursrechten van zadelbedrijf Kepler waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij zadelbedrijf Kepler en worden niet overgedragen aan koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van zadelbedrijf Kepler worden overgedragen aan koper, is zadelbedrijf Kepler gerechtigd hiervoor een aparte overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van koper. Een dergelijke vergoeding dient door koper te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 • Het is koper verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van zadelbedrijf Kepler rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van zadelbedrijf Kepler. Indien koper wijzigingen wenst aan te brengen in door zadelbedrijf Kepler opgeleverde zaken, dient zadelbedrijf Kepler expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 • Het is koper verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van zadelbedrijf Kepler rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Bij overtreding is koper een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van €50.000,- alsmede €1.000,- per dag voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 • Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 
Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie
 • Koper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan zadelbedrijf Kepler verstrekt in het kader van een overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan zadelbedrijf Kepler zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de dienst.
 • Koper vrijwaart zadelbedrijf Kepler van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 • Koper vrijwaart zadelbedrijf Kepler voor alle aanspraken van koper en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van koper, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 • Koper vrijwaart zadelbedrijf Kepler voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.
 • Koper vrijwaart zadelbedrijf Kepler voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van koper, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door koper verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van koper jegens derde(n).
 • Indien koper elektronische bestanden, software of informatiedragers aan zadelbedrijf Kepler verstrekt, garandeert koper dat deze vrij zijn van virussen en of defecten. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet nakomen van deze mededeling komen ten koste van koper.
 
Artikel 24 – Klachten
 • Indien koper niet tevreden is over de service van zadelbedrijf Kepler of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen alleen schriftelijk gemeld worden via info@kepler.horse met als onderwerp “klacht”.
 • De klacht moet door koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil zadelbedrijf Kepler de klacht in behandeling kunnen nemen.
 • Zadelbedrijf Kepler zal spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 
Artikel 25 – Toepasselijk recht
 • Op de rechtsverhouding tussen zadelbedrijf Kepler en koper is Nederlands recht van toepassing.
 • Zadelbedrijf Kepler heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal koper hiervan op de hoogte stellen.
 • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen zadelbedrijf Kepler en koper, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Brabant locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.